Informacje kontaktowe

Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu - informacje kontaktowe

Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu

ul. Bosacka 42
47-400   Racibórz

 TELEFON ALARMOWY: 997 lub 112

Telefony miejskie i adresy e-mail

Nazwa

Telefon
Fax
E-mail
Centrala telefoniczna

    47 85 562 55

    47 85 562 00

47 85 562 44

dyzurny@raciborz.ka.policja.gov.pl

Sekretariat Komendanta

Skrzynka  ,,EPUAP" 

 47 85 562 12 47 85 562 14

komendant@raciborz.ka.policja.gov.pl

368omnj3ke/skrytka

Wydział Kryminalny  47 8556 2 80 47 85 562 84

kryminalny@raciborz.ka.policja.gov.pl

Wydział do walki
z Przestępczością Gospodarczą
 47 8556 2 70 47 85 562 74

pg@raciborz.ka.policja.gov.pl

Wydział Prewencji  47 8556 2 60 47 85 562 64

prewencja@raciborz.ka.policja.gov.pl

 Wydział Ruchu Drogowego 47 8556 2 90 47 85 562 94

rd@raciborz.ka.policja.gov.pl

 Zespół Łączności i Informatyki 47 85 562 41 do 47 47 85 562 54

teleinfoirmatyka@raciborz.ka.policja.gov.pl

 Zespół Kadr i Szkolenia 47 85 562 22 lub 21  

 

kadry@raciborz.ka.policja.gov.pl

 Zespół Zaopatrzenia 47 85 562 27 do 29  

 

zaopatrzenie@raciborz.ka.policja.gov.pl

 Rewir Dzielnicowych

47 85 563 61
wew. 61 do 66

 47 85 562 64  
 Zespół Prezydialny

47 85 563 21

 47 85 562 14  
 Oficer Prasowy 47 85 562 59  

 

rzecznik@raciborz.ka.policja.gov.pl

 

 

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 ze zm.) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwana dalej „osobą uprawnioną”, ma możliwość skorzystania z zamieszczonych poniżej rozwiązań.

1. Załatwienie sprawy przy pomocy osoby przybranej

Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania wprowadza możliwość skorzystania przez osobę uprawnioną z pomocy udzielanej przez osobę przybraną w kontaktach z organami administracji publicznej. Osobą uprawnioną może być osoba, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie ze względu na zasady określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. jedn. Dz.U. Nr 182, poz.1228).

2. Kontakt z urzędem za pośrednictwem środków wspierających komunikowanie się w szczególności poprzez:

  • korzystanie z poczty elektronicznej: dyzurny@raciborz.ka.policja.gov.pl
  • przesyłanie faksów pod numery: 47 85 56 244

3. Skorzystanie z pomocy biegłego sądowego tłumacza języka migowego

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016) 

W celu uzyskania pomocy tłumacza języka migowego, osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu itp.), co najmniej 3 dni robocze (za wyjątkiem sytuacji nagłych) przed przewidzianym terminem kontaktu kontaktując się z:

dyzurny@raciborz.ka.policja.gov.pl.

Organ administracji publicznej, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Organ administracji publicznej udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy petenta w formie dostępnej dla osób uprawnionych na ich wniosek.

 

 

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 25.3 MB)